فال ، طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس اسم و فاميل با حروف ابجد

برا ي گرفتن اين فال اعداد نام و نام خانوادگي خود را در کنار هم بنويسيد سپس عدد مربوط به هر حرف را طبق جدول زير ، در زير آن قرار  دهيد سپس اعداد ياداشت شده را باهم جمع کنيد

 

براي اين منظور به مثال زير توجه کنيد:

فرض كنيم نام شما (حسين) و نام فاميل شما (كريمي) باشد. ابتدا حروف اين نام را جداگانه مينويسيم و سپس براساس ابجد صغير اعداد اين حروف را زير آنها نوشته جمع مي‎كنيم :

ح+س+ي+ن+ك+ر+ي+م+ي
 8+6+1+5+2+2+1+4+1

عدد 3 عدد نام و نام فاميل شماست. شما مي‎توانيد مطالب مربوط به اين عدد را مطالعه نماييد .

 30 = 8+6+1+5+2+2+1+4+1

سپس يکان ودهگان عدد حاصل از مجموع اعداد تاريخ تولد خود ، که عددي دو رقمي  مي باشد را براي به دست آوردن عدد نهايي به صورت با هم جمع کنيد :

3= 0+3

در نتیجه عدد سه عدد نام و نام خانوادگي شماست.

 
الف

1

ب

2

پ

2

ت

4

ث

5

ج

3

چ

3

ح

8

خ

6

د

4

ذ

7

ر

2

ز

7

ژ

7

س

6

ش

3

ص

9

ض

8

ط

9

ظ

9

ع

7

غ

1

ف

8

ق

1

ک

2

گ

2

ل

3

م

4

ن

5

و

6

ه

5

ي

1

 

 
تذكر مهم
اعداد تاريخ تولد و همين طور اعداد حروف نام و نام فاميل را بايستي آنقدر با هم جمع كنيم تا به عدد 1 تا 12 برسد. سپس مطالب عدد به دست آمده را مطالعه نماييم .

گاه ممكن است عدد به دست آمده از تاريخ تولد و عدد نام و نام فاميل يكي باشد. مثلاً هر دو (1) يا (2) يا (3) يا (4) و .... باشد. در اين صورت اين دو عدد را با هم جمع كرده و طالع به دست آمده را مطالعه نماييد .

پس از محاسبه عدد ، مي ‎توانيد خصوصيات مربوط به هر عدد را با توجه به جدول زير مطالعه نماييد .

خصوصيات عدد يک

خصوصيات عدد دو

خصوصيات عدد سه

خصوصيات عدد چهار

خصوصيات عدد پنج

خصوصيات عدد شش

خصوصيات عدد هفت

خصوصيات عدد هشت

خصوصيات عدد نه

خصوصيات عدد ده

خصوصيات عدد يازده

خصوصيات عدد دوازده