فال ، طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس ارقام تاريخ تولد و حروف ابجد

برا ي گرفتن اين فال اعداد تارخ تولد خود را با هم جمع کنيد براي اين منظور به مثال زير توجه کنيد:

فرض كنيم تاريخ تولد شما   1345/8/26   باشد. اين اعداد را به ترتيب زير با هم جمع مي‎ كنيم :

 29 = 6+2+8+5+4+3+1

سپس يکان ودهگان عدد حاصل از مجموع اعداد تاريخ تولد خود ، که عددي دو رقمي  مي باشد را براي به دست آوردن عدد نهايي به صورت با هم جمع کنيد :

11= 9+2

در اين مثال عدد يازده عدد تولد شماست.

پس از محاسبه عدد تولد خود ، مي ‎توانيد مطالب مربوط به عدد خود را با توجه به جدول زير مطالعه نماييد .

 

تذكر مهم
اعداد تاريخ تولد و همين طور اعداد حروف نام و نام فاميل را بايستي آنقدر با هم جمع كنيم تا به عدد 1 تا 12 برسد. سپس مطالب عدد به دست آمده را مطالعه نماييم .

گاه ممكن است عدد به دست آمده از تاريخ تولد و عدد نام و نام فاميل يكي باشد. مثلاً هر دو (1) يا (2) يا (3) يا (4) و .... باشد. در اين صورت اين دو عدد را با هم جمع كرده و طالع به دست آمده را مطالعه نماييد .

خصوصيات عدد يک

خصوصيات عدد دو

خصوصيات عدد سه

خصوصيات عدد چهار

خصوصيات عدد پنج

خصوصيات عدد شش

خصوصيات عدد هفت

خصوصيات عدد هشت

خصوصيات عدد نه

خصوصيات عدد ده

خصوصيات عدد يازده

خصوصيات عدد دوازده