خصوصيات عدد هفت (7)

رمز موفقيت در زندگي هفت‎ها گشاده ‎دلي و خود اعتمادي خواهد بود. اين افراد زياد حساس و خوش بين بوده به همه اعتماد مي‎كنند. از آنجايي كه رازدار و محافظه كار نيستند، گاه احساس فريب خوردگي مي‎كنند و نسبت به خود و ديگران بي اعتماد مي‎شوند. اين افراد اگر به خود بيايند و استعدادهاي خود را پيدا كنند، معلمين و استادان خوبي خواهند بود .
اين افراد به ظاهر خود را مستقل و خودمتكي نشان مي‏دهند، لذا گاه تصميمات تحميلي و بدون مشورت مي گيرند و اين خود بازتاب عدم اعتماد به نفس واقعي در هفت‎هاست .
انرژي هفت‎ها بيشتر متوجه درون است تا بيرون. بيشترين امكان پيشرفت براي آنان، در زمينه علوم رواني – فرهنگي و هنري است. هرگاه هفت‎ها در اين نوارد علاقه نشان دهند و تحصيل كنند به توفيقات خوبي دست خواهند يافت .
هفت‎ها وقتي به احساسات و افكار و الهامات خود توجه و اعتماد كنند و به اين حقيقت كه فطرت الهي در ذات همه انسانها و بلكه جمع مخلوقات هستي، جريان دارد، برسند. آن وقت به نوعي عشق الهي و خود دروني نزديك مي‎شوند، و گاه مي‎توانند راهنمايان خوبي براي ديگران باشند .
هفت‎ها قبل از هر چيز بايد به خود اعتماد كنند. بايد نه زياده‎ خواه، بلكه واقع بين باشند. اعتماد به نفس آنها بايستي شامل همه امور باشد. از آنجايي كه رسيدن به اهداف زندگي، مشكلات و چالش‎هاي مربوط به خود را دارند، لذا هفت‎ها قبل از رسيدن به خود اعتمادي، لازم است از اطلاعات و نصايح ديگران در زندگي بهره بگيرند تا كم كم به خود اتكايي و اعتماد به نفس لازم برسند .
اعتماد به احساسات و الهامات دروني، براي هفت‎ها يك مبارزه تلقي مي‎شود. زيرا ذهن عقل‎گراي آنان اغلب راه را به سوي ادراكات و الهامات دروني مي‎بندد. اين افراد براي آن كه از اين سد بگذرند و راه را براي بصيرت درون باز كنند، بايستي ناخودآگاه خود را نظم دهند و با ايجاد نظم در ناخودآگاه، راه همكاري را با آن بگشايند .
هفت‎ها با اعتماد به خود و اعتماد به فطرت الهي، مي‎توانند به نظم دروني برسند و از اين طريق قواي رواني و حياتي خود را آزاد سازند. اينان لازم است اعتماد به خود را از طريق تجربيات شخصي، كار و روابط اجتماعي به دست بياورند. آنان بايستي از مشكلات و چالش‎ها، به عنوان پلي براي رسيدن به درك عميق‎تر زندگي بهتر و تكامل و آموختن استفاده كنند .
هفت‎ها گاه خود را از واقعيات فيزيكي زندگي دور ساخته و به مسائل متافيزيكي روي مي‎آورند. بدين منظور بعضي از اين افراد مانند خانه به‎دوشان، به دنبال استاد روحاني مي‎گردند. اما اين افراد بايد بدانند تا وقتي كه نتوانند به درون خود نگاه كنند و دريابند كه هر چه به آن محتاجند، از جمله ايمان به خداوند، در درون خودشان است، از اين سرگرداني و سردرگمي نجات نمي‎يابند .
بيشتر هفت‎ها به طبيعت علاقمند بوده و اغلب مايلند در طبيعت و محيطي آرام زندگي كنند. يا حداقل گاه به دامان طبيعت پناهنده شوند. اين عمل تا حد زيادي روحيه آنان را متعادل مي‎كند .
هفت‎ها عموماً نياز به شريك و همدم دارند تا در زندگي به تعادل برسند. ولي يا در اين مورد وابسته و فريب خوار مي‎شوند، يا سرد و محتاط عمل مي‎كنند. لذا كمتر به اين تعادل و هماهنگي دست پيدا مي‎كنند .
بسياري از هفت‎ها استعداد آن را دارند كه به صورت متفكران – نويسندگان – عرفا يا محققين برجسته درآيند. آنان قادرند در زمينه‎هاي فلسفه – رياضيات – فيزيك – الهيات – متافيزيك و روان‎شناسي، تحقيق يا تدريس كنند .
بعضي از هفت‎ها اگر چه در ابتدا نسبت به متافيزيك بي اعتنا و گاه بي اعتقاد هستند، اما در نهايت به گرايش روي مي‎ آورد و كم و بيش راه خودشناسي را پيش مي‎گيرند .
كودكان معمولاً هفت‎ها را دوست دارند و اين محبت متقابل است. زيرا هفت‎ها عموماً قلبي رئوف و كودكانه دارند و در عميق‎ترين سطح با خداوند مرتبط هستند. آنان به گونه‎ اي خرد و دانش باطني را درك و احساس مي‎كنند و از آن بهره مي ‎برند .فال ، طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس اسم و فاميل با حروف ابجد