خصوصيات عدد نه (9)

رمز موفقيت در زندگي نه‎ ها عقل و درايت آنهاست. نه‎ها در وقت لزوم مي‎توانند ديگران را هدايت و راهنمايي كنند. اگر از استعداد خود خوب بهره بگيرند، مديران – رؤسا و رهبران خوبي مي‎شوند – اينان اغلب قوي – پرجاذبه و داراي افكار مثبت هستند – آنان اغلب به دنبال اهداف بزرگي در زندگي هستند، ولي يك احساس عدم اطمينان به خود و آسيب ‎پذيري از گفتار ديگران، در درون خود دارند .
با آن كه همه ما كم و بيش استعداد رهبري ديگران را داريم، اما نه‎ا به خوبي از اين استعداد برخوردار هستند. اين افراد داراي نيروي جاذبه بوده به خوبي مي‎توانند نظر ديگران را به خود جلب نمايند .
حال اگر اين نيرو را در جهت مثبت به كار گيرند، رهبري مثبت خواهند داشت و اگر در جهت منفي به كار گيرند، رهبري منفي خواهد شد .
استعدادهاي بالقوه خوبي در ذات وجود نه‎ ها وجود دارد، اگر اين افراد به قلب و احساساتشان رجوع كنند و با الهامات درون هماهنگ شوند، به خرد و دانش خوبي دست مي‎يابند .
ضمير ناخودآگاه ما، مانند كودكان، بيشتر متأثر از اعمال و رفتار ماست، لذا لازم است از طريق اعمال و رفتار درست، ضمير ناخودآگاه همان را به ياري بطلبيم و از اين طريق راه را براي تظاهر استعدادهاي دروني باز كنيم .
نه‎ها مي‎بايست گفتار و اعماليشان را يكي كند. بايستي ترديدها را كنار بگذارند. وقتي هدفي را در نظر مي‎گيرند، بايستي تمام وجودشان در راستاي آن هدف متحد شود .
نه ‎ها در وجهه مثبت، در هر كاري مي‎تواند موفق شوند. از معلمي و استادي تا رياست و مديريت، از مشاغل آزاد گرفته تا منشي – پستچي و ....
نه‎ ها در اموراعتقادي متغير هستند. بسياري از نه ‎ها بين سرحد مسئوليت اخلاقي و تقوا يا انكار كلي قوانين اخلاقي، در نوسان هستند. بعضي در اوج اخلاق و تقوا ظاهر مي‎ شوند، و بعضي ديگر بي اعتنا به اين دو خواهند بود .
نه ‎ها هرگاه به بلوغ فكري و دركي برسند و در ضمن از همت و اراده مثبت خود بهره بگيرند، معلمان و راهنمايان خوبي براي افراد خواهند بود. البته اين افراد لازم است بين اراده مثبت و اراده منفي تفاوت قائل شوند. همچنين بايستي تفاوت بين اراده شخصي و اراده روحاني و بلكه اراده الهي را درك نمايند .
نه‎ها در وجوه منفي زندگي، ممكن است به خود بي‎اعتماد و بي اعتقاد گردند. حتي ممكن است از روي نااميدي و از طريق مصرف الكل – مواد مخدر – يا آولده شدن به برخي گناهان، روح و جسم خود را تخريب نمايند و يا به بيماري‎هاي مختلف مانند دردهاي پشت و آرتروزها، گرفتار شوند . بعضي از نه‎ ها نسبت به گفتار ديگران مقلد و بلكه متعصب هستند. در چنين مواقع به افكار و ايده‎هاي خود بي توجه مي‎شوند .
نه‎ها اغلب ظاهرشان با باطن‎شان يكي نيست. در ظاهر آرام جلوه مي‎كنند، اما در باطن منقلب هستند. گويي چيزي گم شده را جستجو مي‎كنند. البته اين در نه‎ هاي مثبت‎انديش و موفق كمتر ديده مي‎شود .
نه‎ها در وجوه مثبت، انسان‎هايي آرام و صبور – درستكار – هوشمند – صادق و مهربان هستند. آنان مشاور و راهنماي خوبي براي خويشان و دوستان و بلكه همه مردم خواهند بود. اين افراد استعداد تأثيرگذاري دارند و از طريق گفتار و اعمال و رفتار خود، اراد را به سوي خود جلب مي‎كنند .


فال ، طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس اسم و فاميل با حروف ابجد