از کادرهاي زير براي ياداشت مي توانيد استفاده کنيد

براي سهولت ماشين حسابي براي شما در اين بخش تعبيه شده است که مي توانيد از آن استفاده کنيد
0
7 8 9 /
4 5 6 *
1 2 3 -
0 +/- . +
C
=