خصوصيات عدد پنج (5)

رمز موفقيت در زندگي پنج‎ ها انضباط و آزادي طلبي و بلكه آزادسازي استعداد درون خواهد بود. اينان تا حدي مستقل و منضبط بوده داراي ذوق و سليقه هستند – اغلب داراي افكاري سازنده گاه وابسته – متظاهر و بلوف زن هستند – در ظاهر خود را مستقل نشان مي‏ دهند، ولي در باطن وابسته هستند – اين افراد اغلب ظاهري آرام و باطني پرتشويش دارند – گاه عجول و پر جنب و جوش هستند – اغلب اطلاعات زياد، اما سطحي دارند – در همه حال مايل به كسب تجربه هستند و از بي حوصلگي گريزانند .
پنج‎ها عموماً در زندگي در طلب آزادي و استقلال هستند – گاه با تجربيات دروني و روحي مثبتي مواجه مي‎شوند كه اين خود موجب اعتماد به نفس آنها خواهد شد .
پنج‏ها در امور احساسي – عاطفي – روحي – اجتماعي – جنسي و مالي آزادي طلب هستند و هرگاه به آن دسته يابند، احساس امنيت و آرامش مي‎كنند .
اگر چه آزادي براي افراد مختلف، معاني مختلفي خواهد داشت. اما در اين جا مقصود از آزادي، خود رها شدگي و بي نظمي در امور نيست، بلكه مقصود بيان كامل خود براساس خود نظمي و كنترل نفس است. و از جهتي نيز مقصود رهايي از توهمات و قيدهاي زندگي و ورود به ابعاد روحاني تجربيات در زندگي روزمره است .
پنج‎ها حتي اگر يك بار با كسي مواجه شوند كه بخواهد آزادي آنها را محدود سازد، به طور نا خودآگاه رابطه خود را با او محدود و ساخته يا او را از زندگي خود دور مي‎كنند. آنان به طور كلي از محدود شدن و بسته شدن توسط هر كسي يا هر چيز پرهيز مي‎كنند .
آزادي توام با انضباط و مسئوليت‎پذيري، پنج‎ها را به آزادسازي استعداد درون موفق مي‎سازد. اگر پنج‎ها بتوانند از مرز بي حوصلگي عبور كنند و در ضمن به خود اعتماد كنند، راه موفقيت براي آنان هموار مي‎گردد. حال اگر از همت و اراده خود نيز بهره بگيرند، به تجربيات خوبي خواهند رسيد. اما اگر به ا5فكار منفي دل بدهند و در برزخ ترسها و ترديدها گرفتار شوند، قواي حياتي و استعدادهاي دروني آنها در بند خواهد ماند. اينان بايد بدانند كه قيدهاي ذهني و فكري بندهاي انساني هستند كه روح شخص را از تجربيات و هدف واقعي زندگي دور مي‎سازند .
بعضي از پنج‎ها از انرژي بينشي و از استعاداد الهام‎پذيري و روشن‎بيني برخوردار هستند. در واقع گاه هم از الهامات حسي و هم شهودي برخوردار مي‎شوند. اينان پنج‎ها مثبت نگر هستند و اگر بتوانند استعداد الهامي و بينشي خود را پرورش دهند، حقايق زيادي را از جهان هستي درك خواهند كرد .
پنج‎ها در وجهه منفي، افراد منفي باف – متغير و بي ثبات – پريشان فكر و غير موفق هستند – اينان در عين توانمندي، ناتوان جلوه مي‎كنند و اغلب تا حد اعتياد پيش مي‎روند. اين افراد دوران نوجواني و جواناني حساسي دارند، و اگر خوب تربيت و راهنمايي و كمك شوند. افرادي مفيد و مثمرثمر براي خود و جامعه خواهند بود. در غير اين صورت ممكن است دچار آسيب‎هاي فراوان گردند .


فال ، طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس اسم و فاميل با حروف ابجد