خصوصيات عدد شش (6)

رمز موفقيت در زندگي شش‎ها بصيرت و مسئوليت‎ پذيري خواهد بود. اينان افرادي خودباور – مستقل – صبور – دقيق – اجتماعي – خونسرد – مهربان و لبخند بر لب و مراقب هستند. اغلب كارهاي درست و منطقي انجام مي‎دهند. ولي در باطن از برخي تضادها و ناهماهنگي‎ هاي اجتماعي، احساس خشم و نوميدي مي‎كنند. اين افراد گاه با مسائل جزئي درگير مي‎شوند – احساس خشم و نوميدي مي‎كنند. گرفتار قضاوت نابجا مي‎شوند. با اين حال افرادي كمال طلب و كمال گرا هستند و در صورت استفاده از استعدادهاي بالقوه خود، قاضي يا وكيل خوبي مي‎شوند .
زندگي داراي قله‎ هاي بلند است كه صعود به آن، مبارزه‎اي سخت را طلب مي‎كند. شش‎ها در وجهه مثبت، قادر به اين مبارزه طلبي هستند. آنان اغلب در زندگي نظر بلند بوده امكانات برتر را جستجو مي‎كنند. اين افراد به دليل كمال طلبي و انعطاف‎ پذيري اغلب به توفقيات بالايي در زندگي دست مي‎يابند .
همه ما داراي اميدها و ايده ‎آل هايي هستيم كه مكن است به آنها برسيم يا نرسيم. اما شش‏ها در اين خصوص حساس‎تر و ضربه ‎پذيرتر هستند. آنان اگر به خواسته‎ ها و آرزوهايشان نرسند، ضربه ‎هاي شكست و نااميدي را با شدت بيشتري حس مي‎كنند .
شش‎ها اغلب قضاوت عجولانه مي‎كنند. ديگران را با ايده‎ آل هاي خود مي ‎سنجند. اغلب در حال انكار زندگي عاطفي هستند. آنان از اشتباه هراسانند و اگر گاه در زندگي دچار اشتباه شوند، ممكن است مدتها خود را شماتت كنند .
همكاري يا زندگي كردن با شش‏ها مشكل است. چون اينان اغلب چيزي را براي ايراد گرفتن و بهانه كردن دارند. ولو اين كه اين ايراد و بهانه از خودشان باشد .
شش‏ها عموماً انتظار دارند در هر كاري در صدر قرار بگيرند و اين گاه آنان را دچار فشار يا انصراف از عمل مي‎كند. بعضي از شش‎ها در دوران نوجواني در مدارس براي خوب جلوه كردن، چنان فشاري را احساس مي‎كنند كه ممكن است دچار فشار آسمي شوند. يا اگر ديگران را از خود جلوتر ببينند، اعتماد خود را از دست مي‏دهند و ممكن است از ادامه درس يا كار، منصرف شوند. در چنين موارد نياز به راهنمايي و توجيه شدن دارند تا به خود بصيرت پيدا كنند و واقعيات وجودي خود را بپذيرند .
شش‎ها عموماً بالاخره به اين بصيرت مي‎رسند و مي ‏فهمند آنچه كه اهميت دارد اين است كه آنها خود چه كسي هستند و توانايي ‎هايشان چيست. نه اين كه چگونه بايد جلوه كنند. آنان وقتي به اين مرحله برسند، قدر كمال فردي و ذاتي خود را درك مي‎كنند .
شش‎ها وقتي شروع به درك حقايق پيرامون خود و كمال ازلي كنند و هدفمندي هر كس و هر چيز را درك كنند، سپس به اين معنا برسند كه مشكلات و مبارزات افراد در طول زندگي، خود برانگيزنده تجلي ذات و شخصيت باطني اوست، آن وقت زندگي و حيات تازه‎اي را تجربه خواهند كرد و به حس آرامش و اعتماد به نفس دست خواهند يافت .


فال ، طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس اسم و فاميل با حروف ابجد