خصوصيات عدد چهار (4)

رمز موفقيت در زندگي چهارها، ثابت قدم بودن است. اينان در وجهه مثبت، افرادي صبور – واقع‎بين – داراي احساس و منطقي متعادل و پيش رونده هستند و اگر از استعداد خود بهره كافي بگيرند، توفيقات خوبي در زندگي به دست خواهند آورد. اما در وجهه منفي، بسيار عجول – زياد خواه – بدون پشتكار – و اغلب داراي حالات و افكار متغير هستند .

هدف اصلي چهارها در اين جهان، رسيدن به امنيت رواني و ارتقاء روحي است. اين افراد جهت رسيدن به اين مقصود، ابتدا بايستي در درون به ثبات عاطفي و ذهني و احساسي برسند،سپس با اشتياق – تعهد – صبر – هدف خود را دنبال كنند .

چهارها قبل از هر چيز بايستي اهداف زندگي‎شان را مشخص كنند. سپس با اين تعهد و اراده كه همه قواي خود را در آن جهت به كار خواهند گرفت، به سوي اهداف خود حركت كنند .

ابتدا اين كه هدف آنها بزرگ يا كوچك است و يا اهداف مادي يا معنوي است، نبايد حائز اهميت باشد. مهم اين است كه قواي دروني آنان از حالت ايستايي خارج و با تعقيب هدفها پويا شود. پس از اين كه قواي دروني آنها از حالت ايستايي خارج شد و به همراه آن، افكار و عواطف و احساساتشان نظم گرفت، آن وقت مي‎توانند اهداف بزرگتر را دنبال كنند .

هرگونه دستاوري در اين جهان، سرچشمه ‎اش قصد و نيتي روشن، و همچنين اراده و كوششي متمركز بوده و هست. همان طور كه براي احداث يك ساختمان ابتدا بايد پي آن را مستحكم كرد، قصد و اراده نيز پي و زيربناي دستيابي به اهداف خواهد بود .

اكثر چهارها تمايلات و حركتي متناقض دارند. گاه مي‎خواهند پله‎ هاي ترقي را چند تا يكي طي كنند. گاهي مدتها در يك پله دچار وسواس شده و درجا مي‎زنند. علت اصلي اين تناقض اين است كه آنان قبل از رسيدن به هدف قبلي، به سوي هدف‎هاي بعدي مي‎روند .

چهارها ابتدا بايستي انرژي زيربنايي را مستحكم كنند. سپس با قدرت و اعتماد به نفس بيشتر، پيگير اهداف خود باشند. آنان در اغلب موارد تا آستانه موفقيت نزديك مي‎شوند، اما چون براي رسيدن به آن تعجيل مي‎كنند، گاه نااميد شده و از ادامه راه باز مي‎مانند .

چهارها در روابط اجتماعي نيز چنين عمل مي‎كنند به سرعت با ديگران دوست مي‎شوند، اما با اولين تفاهم و مشكل، دوستي‎شان را به هم مي‎زنند. يا اغلب در حال تغيير شغل هستند. خانه عوض مي‎كنند. رابطه‎ ها را تغيير مي‎دهند و .... حال آن كه آنان براي رسيدن به موفقيت در زندگي، نياز به استقامت و ثبات و پايداري دارند .

چهارها اغلب در زندگي خانوادگي دچار مشكل مي‎شوند. بعضي از اين افراد اغلب با يكي از اعضاي خانواده در اختلاف هستند. بعضي ديگر از چهارها در كودكي يا نوجواني، پدر يا مادر خود را از دست مي‎دهند يا به طريقي از سرپرستي و محبت آنان محروم مي‎شوند. يا ممكن است مورد سخت‎گيري و گاه آزار و اذيت والدين يا ديگر اعضاء خانواده قرار بگيرند .

چهارها اغلب خود والدين خوبي مي‎شوند. ”آن دسته از چهارها كه گرفتار محروميت‎ها و مشكلات بوده‎اند اغلب توجه بيشتري نسبت به فرزندان خود دارند. همچنين اين افراد به دليل رنج و سختي كه در گذشته با آن مواجه بوده ‎اند، آسان نمي‎توانند گذشته را فراموش كنند و چنان مسائل را از پهنه ذهن و فكر پاك كنند. اين افراد خوب است از تمرينات تمركزي و ريلاكسيشن بهره بگيرند .

چهارها اگر بتوانند با مثبت انديشي، هماهنگي و ثبات لازم را بين افكار و احساسات خود به خود بياورند، و در ضمن حس مسئوليت‎پذيري را در خود تقويت نمايند، به توفيقات خوبي در زندگي دست خواهند يافت .

چهارها اگر به خود نيايند و خود را افكار و احساسات منفي رها كنند، گاه تا حد هستريك پيش خواهند رفت و يا ممكن است در حالتي از گيجي و پريشان حالي و بي تصميمي گرفتار شوند .

چهارها در وجهه مثبت و در شرايط مناسب، داراي عقايد و افكار سازنده هستند. آنان مشاوران ، مديران – معاونان و همكاران خوبي در امور مختلف از جمله در امر تجارت و معاملات خواهند
بود .

چهارها قبل از هر چيز در زندگي، نياز به ثبات و پايداري دارند. آنان بايستي ابتدا هدفهاي كوچك را پي بگيرند و با صبر و استقامت به آنها دست يابند، سپس با قدرت و اعتماد به نفس كافي، به سوي هدفهاي بزرگتر حركت كنند .


فال ، طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس اسم و فاميل با حروف ابجد