تست خودشناسي
چگونگي استفاده از تست خودشناسي
10 تست خود شناسي آنلاين:
تست خودشناسي 1 :چقدر اعتماد به نفس دارید؟
تست خودشناسي 2:جقدر خوشبین هستید؟
تست خودشناسي 3 :چقدر محتاط هستید؟
تست خودشناسي 4 :چقدر مستقل هستید؟
تست خودشناسي 5 :چقدر از خود گذشته و غیر خود خواه هستید؟
تست خودشناسي 6 :چقدر افراد را می شتاسید؟
تست خودشناسي 7 :قدرت انعطاف خود تحت فشار را بسنجید؟
تست خودشناسي 8 :چقدر متحمل هستید؟
تست خودشناسي 9 :چقدر جاه طلب هستید؟
تست خودشناسي 10 :چقدر یک دلی اجتماعی دارید؟

 1- زماني مي‌توانيد يك تست را شروع كنيد كه آرامش و سكوت كافي داشته، و اطمينان داشته باشيد كه چيزي يا كسي مزاحم شما نمي ‌شود و مجبور نيستيد درنيمه راه تست آن را قطع كنيد، زيرا هرنوع مزاحمتي مي‌ تواند بر نتيجه تست اثر گذارد.

2- تست ها محدوديت زماني ندارند، اما شما بايد تمام تست‌ها را به سرعت و پيوسته انجام دهيد،‌و سؤالات را فوراً پاسخ دهيد.

3- قبل از اينكه تستي را شروع كنيد، دستورات و راهنمايي مربوط به آن را به دقت بخوانيد تا دقيقاً بدانيد تست مزبور درچه رابطه‌اي است واز شما چه مي‌خواهد.

4- تمام سؤالات و وضعيت‌ها درمورد شما صدق نخواهد كرد. درآن صورت سعي كنيد مجسم نماييد كه اگر درمقابل چنين مسئله ‌يي قرار داشتيد چه كار مي‌كرديد، و پاسخي را علامت بزنيد كه ازنظر شما قابل قبول ‌تر ازبقيه است.

5- شما مي‌توانيد ده تست را به هر ترتيبي كه دوست داريد پاسخ دهيد. اول از تستي شروع كنيد كه آن را جالب ‌تر ازهمه مي‌بينيد. براي اينكه بتوانيد منحني شخصيت خود رارسم كنيد، به نتايج هرده تست نياز داريد. فقط درآن موقع است كه نسبت به سطوح مختلف توسعة خصوصيات خود نظريه‌اي به دست خواهيد آورد.

6- به ياد داشته باشيد كه تست‌ها فقط زماني مفهوم خواهند داشت كه آنها را با صداقت پاسخ دهيد. اگر تقلب كنيد با هيچكس جز خودتان تقلب نكرده‌ايد.

7- تمام تست‌ها رايك مرتبه ودريك نشست انجام ندهيد. بعدازانجام هر تست چنان خسته خواهيد بود كه ديگر قادرنيستيد خودرا كاملاً درچهارچوب ذهني مناسب براي سؤالات قراردهيد.

8- اگر خسته يا ناراحت باشيد نتيجة تست شما با اشكال همراه خواهدبود. يك جوّ آرام و مناسب خيلي بهتر است.

9- سعي نكنيد دربارة معني و مفهوم سؤالات و پاسخها تعمق كنيد؛ اين امر مانع واكنش فوري شما خواهد شد.

10- سعي نكنيد براي به دست آوردند مثبت ‌ترين نتيجة‌ ممكن عمداً پاسخ غيرصحيح بدهيد. نتيجة تست شما محرمانه است و لزومي نيست كه آن را به هيچكس نشان بدهيد مگر اينكه خودتان بخواهيد.