تست خودشناسي
چگونگي استفاده از تست خودشناسي
10 تست خود شناسي آنلاين:
تست خودشناسي 1 :چقدر اعتماد به نفس دارید؟
تست خودشناسي 2:جقدر خوشبین هستید؟
تست خودشناسي 3 :چقدر محتاط هستید؟
تست خودشناسي 4 :چقدر مستقل هستید؟
تست خودشناسي 5 :چقدر از خود گذشته و غیر خود خواه هستید؟
تست خودشناسي 6 :چقدر افراد را می شتاسید؟
تست خودشناسي 7 :قدرت انعطاف خود تحت فشار را بسنجید؟
تست خودشناسي 8 :چقدر متحمل هستید؟
تست خودشناسي 9 :چقدر جاه طلب هستید؟
تست خودشناسي 10 :چقدر یک دلی اجتماعی دارید؟

 

تست خود شناسی

 
 

 تست 7:

 قدرت انعطاف خود تحت فشار را بسنجيد ؟

 با دقت هيجده وضعيت زير را مطالعه کرده و در نظر بگيريد که شما تحت آن شرايط چگونه عمل مي کرديد ، و واکنش مربوطه  را متناسب با مصداق آن در مورد خودتان" بله = a " يا " نه = b " علامت بزنيد .
مثال : در نيمه شب از خواب بيدار مي شويد و صدايي در راهرو مي شنويد . اگر فکر مي کنيد آرامش خود را حفظ کرده و بدون تشويش و آشفتگي ، تپش قلب و يا واهمه عمل مي کنيد پاسخهاي مربوطه را به صورت زير علامت خواهيد زد :

 واکنش شما

بله

نه

 آرامش

a

b

 تشويش و نگراني

a

b

 تپش قلب

a

b

 واکنش خونسردانه

a

b

 عرقريزه

a

b

 واهمه

a

b


1) در يک مهماني از شما به طور غير منتظره درخواست شده سخنراني کنيد .

 واکنش شما

بله

نه

 تپش قلب


 a

b

عصبي

  a  

b

 سرگرمي

 a 

b

 آرامش

 a 

b