تست خودشناسي
چگونگي استفاده از تست خودشناسي
10 تست خود شناسي آنلاين:
تست خودشناسي 1 :چقدر اعتماد به نفس دارید؟
تست خودشناسي 2:جقدر خوشبین هستید؟
تست خودشناسي 3 :چقدر محتاط هستید؟
تست خودشناسي 4 :چقدر مستقل هستید؟
تست خودشناسي 5 :چقدر از خود گذشته و غیر خود خواه هستید؟
تست خودشناسي 6 :چقدر افراد را می شتاسید؟
تست خودشناسي 7 :قدرت انعطاف خود تحت فشار را بسنجید؟
تست خودشناسي 8 :چقدر متحمل هستید؟
تست خودشناسي 9 :چقدر جاه طلب هستید؟
تست خودشناسي 10 :چقدر یک دلی اجتماعی دارید؟

 

تست خود شناسی

 

تست 9 :
 چقدر جاه طلب هستيد ؟
 لطفاً‌25 جمله زير را به دقت بخوانيد . هر جمله را با " صحيح " ، " ناصحيح " ، يا " تا حدودي صحيح " پاسخ دهيد و مربع مناسب را علامت بزنيد . در اين تست ، پاسخهاي درست يا غلط وجود ندارد زيرا اعتقاد و نظرات شما است که اهميت دارد . پاسخ خود را در حد امکان سريع و فوري انتخاب کنيد . در صورتي که يکي از جملات مستقيماً به شما مربوط نمي شود و در مورد شما صدق ندارد ، سعي کنيد به طور خيالي ، خود را در آن وضعيت مجسم کنيد و پاسخ خود را مطابق آنچه که به نظرتان مي آيد انتخاب کنيد .
1. وقتي کساني که از من باهوشتر نيستند به مدارج بالاتر مي رسند ، آزرده مي شوم .
 صحيح  تا حدودي صحيح  نا صحيح
2- براي من بسيار اهميت دارد که ديگران از دستاوردهاي من تقدير کنند .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح
3- اگر فکر کنم يک برنامه تلويزيوني برايم منافعي در بر دارد ، هر چند هم که برايم غير جالب و خسته کننده باشد آن را تماشا خواهم کرد .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح
4- سعي مي کنم کيفيات و صفات ضعيف تر خود را از طريق تمرين پرورش دهم .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح
5- حل مسائل مشکل را محرک مي يابم .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح


6 - هميشه هدف مشخصي را براي خود در نظر مي گيرم که مايلم به آن آن برسم .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح
7- غالباً در وقت آزاد خود کار مي کنم .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح


8-  دوست دارم بدانم چطور مي توانم دستاوردهاي خود را ترقي دهم .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح


 9-  در مدرسه هرگز به طور کامل از دستاوردهاي خود راضي نبودم .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح


10-  بازنده خوبي نيستم .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح
  11- دوست دارم دستاوردهاي خود را با دستاوردهاي ديگران مقايسه کنم .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح
12- نمي توانم درباره فعاليتي که توجه کمي را به خود جلب مي کند علاقه زيادي پيدا کنم .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح
  13- از انتقاد شديداً مي رنجم .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح
  14- از دانش و توانايي خود ناراضي ام .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح
  15-  دوست داشتم در مدرسه شاگرد اول بودم .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح
  16- افرادي را که به جايي نمي رسند براي اجتماع بي ارزش مي دانم .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح
  17- بازيهاي متداول در ميهماني را دوست دارم چون همواره سعي دارم در آنها برنده شوم .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح
  18- آينده شغلي من برايم مهمتر از خيلي چيزهاي ديگر است .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح
 
19-  شغل نسبتاً غير مطمئني را که چشم انداز ترقي در آن خوب باشد بر يک شغل مطمئن و ثابت در بخش دولتي ، ترجيح مي دهم .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح
  20- دوست دارم رهبري  يک گروه را داشته باشم  .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح
 
21-  فوراً و بدون تأمل از کسي  که در زندگي به مدارج بالا رسيده باشد خوشم مي آيد .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح
  22-  دوست دارم وضعم بهتر از والدينم شود .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح
23- اگر ورزشکار بودم ، در مسابقاتي که مطمئن بودم که درآنها آخر مي شوم ، هرگز شرکت نمي کردم .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح
24- اگر سرپرست مؤسسه اي بودم ، تلاش مي کردم از زير دستان خود در هر زمينه اي بهتر باشم .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيح
25- فقط زماني از خودم راضي مي شوم که کاري را به خوبي به انجام رسانده باشم .
 صحيح   تا حدودي صحيح  نا صحيحلطفاْ حدود سن خود را مشخص کنيد :