تست خودشناسي
چگونگي استفاده از تست خودشناسي
10 تست خود شناسي آنلاين:
تست خودشناسي 1 :چقدر اعتماد به نفس دارید؟
تست خودشناسي 2:جقدر خوشبین هستید؟
تست خودشناسي 3 :چقدر محتاط هستید؟
تست خودشناسي 4 :چقدر مستقل هستید؟
تست خودشناسي 5 :چقدر از خود گذشته و غیر خود خواه هستید؟
تست خودشناسي 6 :چقدر افراد را می شتاسید؟
تست خودشناسي 7 :قدرت انعطاف خود تحت فشار را بسنجید؟
تست خودشناسي 8 :چقدر متحمل هستید؟
تست خودشناسي 9 :چقدر جاه طلب هستید؟
تست خودشناسي 10 :چقدر یک دلی اجتماعی دارید؟

 

تست خود شناسی

 
 

  تست 6 :

 چقدر افراد را مي شناسيد ؟

 هيجده تصوير زير را با دقت مطالعه کنيد . در مورد هر تصوير سؤالي مطرح مي شود . يکي از پاسخهاي  a ،b  يا c  را که به نظر شما مناسبترين است علامت بزنيد.1 - کداميک از خصوصيات زير را فوراً  به اين چهره نسبت مي دهيد ؟

a)  فروتني و نجابت

b) حقارت وخفت

c) عدم اطمينان و تزلزل

2- کداميک از خصوصيات زير را فوراً و بيشتر به اين چهره نسبت مي دهيد ؟

a) شور و شعف

b) اضطراب و نگراني

c) تعجب


3-  کداميک از خصوصيات زير را فوراً به اين چهره نسبت مي دهيد ؟
 

a) فروتني و تسليم

b) اطاعت

c) تعجب

4- کداميک از خصوصيات زير را فوراً به اين چهره نسبت مي دهيد ؟

a) بي اعتمادي

b) مکر و زيرکي

c) ريا و حيله گري

5- کداميک از خصوصيات زير را فوراً به اين چهره نسبت مي دهيد ؟

a) تکبر

b) خشم

c) شادي و لذت

6- کداميک از خصوصيات زير را در نگاه اول به اين چهره نسبت مي دهيد ؟


a) اندوه

b) خشم

c) تنفر و بي رغبتي

7- کداميک از خصوصيات زير را فوراً به اين چهره نسبت مي دهيد ؟


a) رنجش

b) اضطراب و نگراني

c) بي اعتمادي

8- کداميک از خصوصيات زير را فوراً به اين چهره نسبت مي دهيد ؟


a) ترس

b) احساساتي بودن

c) تمرکز

9-  کداميک از کيفيات و صفات زير را فوراً و در همان نظر اول به اين چهره نسبت مي دهيد ؟


a) منطقي و بي ذوق بودن

b) اجتماعي بودن

c) سفت و سختي

 10- کداميک از کيفيات و صفات زير را در نظر اول به اين چهره نسبت مي دهيد ؟


  a) منطقي و بي ذوق بودن

b) اجتماعي بودن

c) سفت و سختي

 


11-  کداميک از کيفيات و صفات زير را در نظر اول به اين چهره نسبت مي دهيد ؟

a) منطقي و بي ذوق بودن

b) اجتماعي بودن

c) سفت و سختي

12-  کداميک از نمونه دستخط هاي زير بيشتر نشان مي دهد که نويسنده آن آدمي اجتماعي تر و بجوش است ؟


a) نمونه 1

b) نمونه 2

c) نمونه 3

13- کداميک از کيفيات و صفات زير را بيشتر به شخصي که مثل اين بنويسد نسبت مي دهيد ؟ 


a) اجتماعي و بجوش بودن

b) محافظه کاري

c) خود خواهي

14- کداميک باهوش ترند ؟


a) شماره 1

b) شماره 2

c) نمي دانم

15- کداميک از اين چهره ها القا کننده صراحت بيان و رک گويي بيشتري است ؟


a) شماره 1

b) شماره 2

c) نمي دانم

16- کداميک از اين کيفيات و صفات را به شخصي که اينگونه صحبت کند نسبت مي دهيد ؟


a) حقارت و خفت

b) بي اعتمادي

c) خستگي از عيش و عشرت

17- کداميک از اين کيفيات و صفات را به شخصي که بدين گونه صحبت کند نسبت مي دهيد ؟


a) خجالت

b)غم

c) صفا

18- کداميک از اين کيفيات و صفات را به شخصي که بدين گونه صحبت کند نسبت مي دهيد ؟

a) شرمندگي

b) تنفر و بي رغبتي

c) محافظه کاري

 


     لطفاْ حدود سن خود را مشخص کنيد :