تست خودشناسي
چگونگي استفاده از تست خودشناسي
10 تست خود شناسي آنلاين:
تست خودشناسي 1 :چقدر اعتماد به نفس دارید؟
تست خودشناسي 2:جقدر خوشبین هستید؟
تست خودشناسي 3 :چقدر محتاط هستید؟
تست خودشناسي 4 :چقدر مستقل هستید؟
تست خودشناسي 5 :چقدر از خود گذشته و غیر خود خواه هستید؟
تست خودشناسي 6 :چقدر افراد را می شتاسید؟
تست خودشناسي 7 :قدرت انعطاف خود تحت فشار را بسنجید؟
تست خودشناسي 8 :چقدر متحمل هستید؟
تست خودشناسي 9 :چقدر جاه طلب هستید؟
تست خودشناسي 10 :چقدر یک دلی اجتماعی دارید؟

 

تست خود شناسی

 

 

تست 2:

 چقدر خوشبين هستيد ؟

 هر يک از 18 تصوير زير را در نظر بگيريد . روبروي هر يک از تصاوير ، فهرستي از شش احساس مختلف ذکر شده است  که ممکن است انعکاس دهنده وضعيتي که در تصوير نشان داده شده است باشند .
 به سرعت تصميم گرفته و يکي از دو اختياري را که به دنبال هر پيشنهاد آمده است انتخاب کنيد . هرگاه فکر مي کنيد که احساس مزبور با وضعيت تصوير تطبيق مي کند ، و يا در رابطه با آن قرار مي گيرد ، پاسخ "بله = a " را علامت بزنيد : و اگر خلاف آن فکر مي کنيد ، پاسخ "نه = b " را علامت بزنيد .


 1)

 تصور شما

بله

نه

 شادي و لذت

a

 b

 دلهره

a  

 b

 ترديد 

 a 

 b

 بشاشت

 a 

 b

 اطمينان و اعتماد 

 a 

 b

 شک و بدبيني

 a 

 b


2)

 تصور شما

بله

نه

 

 اندوه

a  

b  

 جرو بحث

a  

b  

 راحتي 

a

b  

 شک و بدبيني

a

b  

 شادي و لذت

a

b  

 تنش و فشار

a

 b   


3)

 تصور شما

بله

نه

 

 زيبايي

 a 

b  

 دلهره

 a 

b  

 خطر

 a 

b   

 انتظار و پيش بيني

 a  

b

 اطمينان و اعتماد 

 a  

 

 ترس

 a  

b   


4)

 تصور شما

بله

نه

 شادي و لذت

 a 

 b 

 درماندگي

 a   

 b  

 اطمينان و اعتماد

 a   

 b 

 لذت

 a 

 b  

 ترس و شبهه

 a   

 b 

 تصادف

 a   

 b


5)

 تصور شما

بله

نه

 تعرض

 a  

 b  

 خطر

 a  

 b

 بشاشت

 a 

 b  

 صفا و آرامش

a  

 b  

 شادي و لذت

 a 

 b  

 تنش

 a

 b  


6)

 تصور شما

بله

نه

 اطمينان واعتماد

 a

 

 خوشحالي

 a 

b  

 عدم توافق

 a

 

 دلهره  

 a

 

 سرخوشي و خوشدلي

 a

 

 نامطلوبي

 a  

b


7)

 تصور شما

بله

نه

 

 شک و بدبيني

 a 

 b  

 اميد

 a  

 b

 تسليم

 a 

 b  

 ترس و شبهه

 a 

 b 

 خوشحالي

 a

 b

 شادي و لذت

 a

 b


8)

 تصور شما

بله

نه

 

 خطر

a

 

 وحشت

 

 شادي و لذت

a  

b  

 شادابي

b

 زيبايي

b

 تصادف

a

b  


9)

 تصور شما

بله

نه

 

 آشفتگي

 b

 بشاشت

 a  

 b

 تسليم

 a  

 b 

 نارضايتي و نااميدي

 a 

 b 

 شادي و لذت

 a

 b

 اطمينان و اعتماد

 a 

 b 


10)

 تصور شما

بله

نه

 راحتي و آسايش

  a

b  

 نارضايتي و نااميدي

  a  

b

 تأسف و پشيماني

  a

b

 عدم توافق

  a

b  

 نامطلوبي

  a  

 بشاشت

  a  

b


11)

 تصور شما

بله

نه

 

 نامطلوبي

 

 b

 معصوميت

a  

 b

 اطمينان و اعتماد

a

 b

 نارضايتي و نوميدي

 

 b  

 افسردگي

a  

 b

 خلاصي و آسودگي

 

 b


12)

 تصور شما

بله

نه

 

 نارضايتي و نوميدي

  a  

 شادي و لذت  

  a 

 بشاشت  

  a  

b

 شک و بدبيني

  a  

b

 غم

  a  

b

 خوشحالي   

  a  

b


13)

 تصور شما

بله

نه

 

 سردرگمي

 a

 b 

 بشاشت

 a 

 b

 سردرگمي

 a

 b

 نارضايتي و نوميدي

 a

 b  

 همدردي

 a  

 b 

 نشاط

 a

 b


14)

 تصور شما

بله

نه

 

 خطر

b  

 بشاشت   

a  

b  

 تعرض

a  

 

 تصادف  

 

b  

 صفا و آرامش

 

b  

 تنش

a  


15)

 تصور شما

بله

نه

 سردرگمي  

a  

b  

 اندوه و تأسف  

a  

b  

 تمايل

a

 تعرض و تجاوز 

   

 

 بشاشت  

a

 

 رضايت و لذت   

a

b


16)

 تصور شما

بله

نه

 

 عدم توافق

b  

 طنز و بذله گويي

b

 شک و بد بيني

a

b

 بشاشت

b

 اطمينان و اعتماد

b  

 تنش

b


17)

 تصور شما

بله

نه

 

 طنز و بذله گويي

 

b

 ترس و شبهه

 زيان و خسارت

a  

 اطمينان و اعتماد

 نامطلوبي

b

 شک و بدبيني

a  

b


18)

 تصور شما

بله

نه

 

 شادي و لذت

 a 

 شک و بدبيني

 a  

 

 رضايت و لذت

 a  

 خطر

 a  

 

 ترس

 a  

 انتظار و پيش بيني

 a

b

         


 لطفاْ حدود سن خود را مشخص کنيد :