تست خودشناسي
چگونگي استفاده از تست خودشناسي
10 تست خود شناسي آنلاين:
تست خودشناسي 1 :چقدر اعتماد به نفس دارید؟
تست خودشناسي 2:جقدر خوشبین هستید؟
تست خودشناسي 3 :چقدر محتاط هستید؟
تست خودشناسي 4 :چقدر مستقل هستید؟
تست خودشناسي 5 :چقدر از خود گذشته و غیر خود خواه هستید؟
تست خودشناسي 6 :چقدر افراد را می شتاسید؟
تست خودشناسي 7 :قدرت انعطاف خود تحت فشار را بسنجید؟
تست خودشناسي 8 :چقدر متحمل هستید؟
تست خودشناسي 9 :چقدر جاه طلب هستید؟
تست خودشناسي 10 :چقدر یک دلی اجتماعی دارید؟

 

تست خود شناسی

 
 

  تست 10 :

 چقدر يکدلي اجتماعي داريد ؟

  ين تست ، توانايي شما در تصوير خود در وضعيت هاي اجتماعي و تشکيل يک نظريه درست را مي سنجد . هر چه بيشتر بتواند نتيجه صحيح تري بگيريد ، توانايي شما در گرفتن تصميمات صحيح در تماسهايتان با ديگران بيشتر است . هيجده وضعيت زير آزمايشهايي هستند که به وسيله روان شناسان اجتماعي بر روي موضوع هاي مختلف به دقت به اجرا گذاشته شده اند  . اين آزمايشات را به دقت مطالعه کنيد و در نظر بگيريد که آنها کدام نتايج را به دست آوردند اند . فقط يک پاسخ از دو پاسخ ، صحيح است . جوابي را که فکر مي کنيد صحيح است علامت بزنيد .
 


1 - موضوع هايي داوطلب شدند در آزمايشي که به وسيله استنلي شکتر ، روان شناس اجتماعي ، در رابطه با اثرات شوک درماني انجام مي شد شرکت کنند . قبل از آزمايش ترس زيادي در يک گروه ، و ترس کمتري در گروه ديگري برانگيخته شد . قبل از آزمايش را وادار کردند ده دقيقه منتظر بمانند .  موضوعهاي خيلي دلواپس چگونه رفتار کردند ؟

a)  مي خواستند تا شروع آزمايش در اتاق مجاور تنها بمانند .

b) مي خواستند در معيت ديگراني که آنها هم دلواپس بودند انتظار بکشند .

c) مي خواستند در معيت اشخاصي که دلوا پس نبودند منتظر بمانند .

d) هيچگونه تأثيري که بيانگر تمايل بارز در جهت انتظار کشيدن تنها يا با ديگران باشد وجود نداشت .

2- يک گروه تحقيقاتي آمريکايي در مورد گروههاي کارگراني که رهبري مستبد و يا آزاديخواه دارند تحقيق مي کرد . روان شناسان مي خواستند بفهمند کداميک از دو شيوه رهبري باعث مي شد که غريبه ها در گروه با برخورد بدتري روبرو بوده و بيشتر طرد شوند . 

a) واکنش طرد در مورد رهبري مستبد قويتري بود .

b) واکنش طرد در مورد  رهبري آزاديخواه قويتر بود .

3- دانشمندان اجتماعي آمريکا رفتار رأي دهندگان آمريکايي در مبارزات انتخاباتي را بررسي کردند . آنها مي خواستند بفهمند رأي دهندگان عمدتاً به تبليغات حزب خود توجه مي کنند و يا توجه بيشتربه تبليغات احزاب مخالف دارند . رأي دهندگان چگونه رفتار کردند ؟

a) آنها به تمام احزاب سياسي توجه مساوي داشتند .

b) درگيري ويژه اي با تبليغات احزاب ديگر داشتند .

c) بيش از هر چيزي به تبليغات حزب خود توجه داشتند .
 

4- اگر در اولين تماس با شخصي احساس شديد نفرت برانگيخته شود ، آيا تماس هاي بعدي

a) رابطه را بهتر مي کند ؟

b) تغيير اساسي در روابط نمي دهد ؟

c) رابطه را بدتر مي کند ؟

5- روان شناسان اجتماعي مي خواستند کشف کنند که مردم به کدام روش بيشتر و مؤثرتر تحت تأثير قرار مي گيرند . افراد متعددي را دور هم جمع کردند و دراثناي يک سخنراني مؤثر توضيح دادند که تندخواني براي تکنيک هاي کار ، و در ارائه مؤثرترين بهره ، مهم هستند . در جلسه دوم ، گروه ديگري را به بحث در اطراف اثرات تندخواني در تکنيک هاي کار دور هم جمع کردند . بالاخره دانشمندان جامعه شناسان در تلاش براي کشف اينکه کدام متد براي همگاني کردن تند خواني مناسب تر است نتايج را با يکديگر مقايسه کردند . 

a) موضوعهايي که در سخنراني شرکت کرده بودند آمادگي شرکت در يک دوره تند خواني را از خود نشان دادند و گروه بحث ، تمايل کمتري بروز داد .

b) بحث نتيجه بهتري داشت و موضوعهاي اين گروه آمادگي بيشتري براي شرکت در يک دوره تندخواني از خود نشان دادند .

c) تفاوتي کشف نشد . روش سخنراني و روش بحث منجر به تمايل يکسان براي شرکت در دوره تند خواني شدند .

6- يک گروه تحقيقاتي آمريکايي نوارهايي را که اطلاعات کلامي يکساني را ارائه مي دادند پخش کردند . گوينده را به عنوان :

a) پروفسور

b) عضوي از مردم عادي

c) خلافکار

معرفي کردند . کدام مورد بهتر قادر بود در شنوندگان اثر گذارد و موجب تغيير در رفتار و طرز فکر آنها شود ؟

7- يک دانشمند جامعه شناس آمريکايي گروهي از مردم را تحت نظر قرار داد . در اثناي ورزش و تفريح مورد علاقه گروه ( بولينگ)  ، کسي که پائين ترين رتبه در ميان افراد گروه را داشت به طور پيوسته امتيازهاي بيشتري کسب کرد و بالاخره حتي اعضايي را که بالاترين رتبه ها را داشتند شکست داد. گروه نسبت به اين مسئله چه واکنشي نشان داد ؟

a) فردي که پايين ترين رتبه را داشت با تشويق و تأئيد گروه روبرو شد و توانست موقعيت خود را در ميان اعضاي گروه را مستحکم تر کند .

b) موفقيت عضوي که از رده پايين بود با انتقاد روبرو شد . با استفاده از کلمات نيشدار و کنايه آميز اين " شورشي " به ستوه آورده شد تا اينکه بازي او پس رفت و ترتيب قديم حفظ گرديد .

8-  دانشمندان علوم اجتماعي در آمريکا در تلاش براي کشف اين که خوشبختي تا چه حد تحت تأثير حالت هاي روحي قرار مي گيرد ، آزمايشي برگزار کردند . در آزمايشات مختلف از موضوعهاي خود خواستند تصوير دو بچه را که در حال کندن زمين در يک محوطه باتلاقي بودند . توصيف کنند . به کمک هيپتونيزم دو حالت روحي مختلف در موضوعها ايجاد شد : شادي و تشويق
موضوعها ، تحت تأثير اين دو حالت روحي ، چگونه تصوير را توصيف کردند ؟

a) حالت خوشحال : " چه تصوير جالبي ! آدم را به ياد تابستان مي اندازد . زندگي يعني همين - کار کردن در هواي آزاد ، زندگي ساده ، کندن زمين ، کاشتن نهال ، و تماشاي رشد آن  "
حالت تشويق : " آنها خودشان را زخمي خواهند کرد و آسيب خواهند ديد . يک بزرگتر بايد با آنها باشد - کسي که بداند در يک حادثه چه کار را بايد بکند . نمي دانم عمق آب چقدر است !"

b) حالات روحي تحت تأثيري در شيوه توصيف آنها از تصوير نداشت . توصيف ها واقع گرايانه و بي غرضانه بودند .

9- شونباخ و ميلز ، دو عضو تحقيقات علوم اجتماعي ، مي خواستند کشف کنند که مردم توجه و علاقه بيشتري به چيزهاي آشنها يا به چيزهاي ناشناخته نشان مي دهند . از افرادي که اتومبيل جديد خريده بودند خواستند مجلات را ورق بزنند . به عنوان گروه کنترل ، از صاحبان اتومبيل هايي که همين مدل ماشين ها را سوار شده بودند نيز خواسته شد مجلات را مطالعه کنند . کدام گروه به آگهي هاي تبليغاتي مربوط به مدل اتومبيل خودشان بيشتر توجه کردند ؟  

a) " صاحبان جديد " آگهي هاي مدل هاي اتومبيل هاي خود را 28 درصد بيشتر از آگهي هاي مدلهاي رقيب مطالعه کردند .

b) " صاحبان قديمي " آگهي هاي مدل هاي اتومبيل هاي خود را 28 درصد بيشتر از آگهي هاي مدلهاي رقيب مطالعه کردند .

c)" صاحبان جديد " و " صاحبان قديمي " آگهي هاي مربوط به  مدلهاي رقيب را 11 درصد بيشتر از آگهي هاي مدلهاي اتومبيل هاي خود مطالعه کردند .

10- يک گروه روان شناسان انگليسي به گروهي از جوانان زير بيست سال اطلاعاتي دادند مبني بر اين که قرار است تا ده دقيقه ديگر يک سخنراني برگزار شود که موضوع آن " بررسي علل اينکه چرا زير بيست ساله ها نبايد مجاز به رانندگي اتومبيل باشند " مي باشد .  گروه دوم قبل از سخنراني هيچ گونه اطلاعاتي دريافت نکردند . کدام گروه بيشتر تحت تأثير سخنراني قرا گرفته اند ؟

a) گروهي که قبل از سخنراني اطلاعاتي را دريافت کرده بودند .

b)  گروهي که قبل از سخنراني اطلاعاتي را دريافت نکرده بودند .

c) هر دو گروه به اندازه مساوي و قوياً تحت تأثير قرار گرفتند .

11- يک روان شناس اجتماعي بريتانيايي عکس هايي از چهره هاي مختلف را بين گروهي دست به دست دور گرداند . بعضي از تصاوير تا بيست بار نشان داده شدند و بعضي ديگر فقط دو بار . افراد گروه کدام چهره ها را مثبت تر برآورد کردند ؟  

a) چهره هايي که کمتر نشان داده شدند .

b) چهره هايي که بيشتر نشان داده شدند .

c) تفاوتي وجود نداشت .

12-  يک تيم روان شناسان انگليسي آزمايش زير را در مورد کودکان اجرا کردند . چند اسباب بازي جذاب در يک اتاق گذاشته شد . گروهي از بچه ها را بلادرنگ به داخل بردند و از آنها خواستند به بازي مشغول شوند . گروه ديگري از کودکان را که مي توانستند از پنجره داخل اتاق را تماشا کرده و اسباب بازيها را ببينند ، براي مدتي به انتظار واداشتند تا بالاخره به داخل اتاق راه دادند . در کدام گروه تمايل به از بين بردن و خراب کردن اسباب بازيها قويتر بود ؟

a) تفاوتي بين دو گروه نبود .

b) گروهي که بلادرنگ به داخل راه داده شد مخرب تر بود .

c) کودکاني که وادار به انتظار کشيدن شدند مخرب تر بودند .

13- فشباخ ، روان شناس آمريکايي به گروهي از موضوعهاي آزمايش ( که بعضي از آنها عصباني بودند و بعضي ديگر عصباني نبودند ) فيلمي از يک مسابقه بوکس و فيلمي که حاوي هيچ صحنه خشونت آميزي نبود نشان داد . کدام گروه بعد از تماشاي فيلم پرخاشگرانه ترين واکنش را بروز داد .

a) موضوعهاي عصباني که مسابقه بوکس را تماشا کردند .

b) موضوعهاي عصباني که فيلم عاري از خشونت را ديدند .

c) موضوع هاي متعادل که فيلم عاري از خشونت را تماشا کردند .
 

14- قرار بود موضوعها مايعي را بچشند و بگويند که تلخ بود يا خير . محققين آب را با يک ماده تلخ آغشته کردند . اين محلول از نظر 70 درصد مردم طعم تلخي ذاشت ولي 30 درصد آن را بدون طعم و مزه تشخيص مي دادند . اين محلول يک گروه ده نفره موضوعهاي آزمايش متشکل از 9 نفره از آنهايي که طعم تلخي را تشخيص نمي دادند . و يک نفر که نسبت به تلخي حساسيت شديدي داشت و البته افراد از اين موضوع اطلاعي نداشتند ، داده شد . وقتي پس از چشيدن محلول ، شخص حساس به طعم تلخي ، تجربه و احساس خود را توصيف کرد بقيه 9 نفر اعضاي گروه چگونه رفتار مي کنند ؟

a) عقيده مسلم و قطعي او در آنهايي که طعم تلخي را تشخيص نمي دهند اثر مي گذارد و آنها در بار دومي که از مايع مي چشند طعم خفيف تلخي را حس مي کنند .

b) آن 9 نفر تحت تأثير وي قرار نمي گيرند .

c) کسي که طعم تلخي را حس مي کند تحت تأثير 9 نفر ديگر قرار مي گيرد و وقتي براي بار
دوم مايع را مي چشد ديگر آن را تلخ نمي يابد.

15- گروهي از افراد را در يک حالت تشويق و واهمه قرار دادند و گروه دوم در چنين حالتي قرار نگرفتند . از اعضاي هر دو گروه خواسته شد درجه ترسي را که در تعدادي غريبه مشاهده مي کنند برآورد نمايند . کدام گروه ، غريبه ها را ترسناک تر يافتند ؟

a) تفاوتي بين دو گروه وجود نداشت .

b) گروه مشوش و دلواپس غريبه ها را ترسناک تر يافتند .

c) گروهي که تحت تأثير واهمه و تشويش قرار نداشتند غريبه ها را ترسناک تر يافتند .

16- شونباخ روانشناس اجتماعي بريتانيايي قبل و بعد از تماشاي فيلم به تماشاچيان فيلم موزيکال ماري پاپين ، پرسشنامه هايي داد . هدف از اين پرسشنامه ها تعيين درجه تمايلات خشونت آميز بود . کدام گروه بالاترين درجه خشونت را نشان داد ؟

a) تماشاچيان فيلم جميزباند قبل از تماشاي فيلم .

b)  تماشاچيان فيلم جميزباند بعد از تماشاي فيلم .

c)  تماشاچيان ماريپاپين قبل از تماشاي فيلم .

d)  تماشاچيان ماريپاپين بعد از تماشاي فيلم .

e)  هيچ تفاوتي در درجه خشونت گروهها نشان داده نشد .

17- مارپل جامعه شناس آمريکايي از سه گروه خواست عقيده خود را در مورد صحت تعدادي عبارات مختلف را بيان کنند . اين گروهها متشکل بودند از يک گروه دانش آموزان در مدرسه گرامر ، يک گروه دانشجو ، و يک گروه افراد بالغ ( دقت کافي به عمل آمده بود که تمام آنها از يک سطح سواد برخوردار باشند) . چهار هفته بعد ، عبارات را دوباره به همان اشخاص دادند و دوباره نظر آنها را خواستار شدند ولي اين بار همراه با يک اظهار نظر اضافي مبني بر اينکه " اکثريت گروههاي ديگر با شما هم عقيده نيستند " . اين جمله اضافي چه تأثيري داشت ؟

a) محصلين مدرسه گرامر 64 درصد ، دانش آموزان عادي 55 درصد ، و 40 درصد افراد بالغ نظر خود را تغيير دادند .

b) افراد بالغ 64 درصد ، دانشجويان 55 درصد ، و 40 درصد محصلين مدرسه گرامر عقيده خود را عوض کردند .

c) تفاوتي بين گروهها نبود .

18-  هير، دانشمند علوم اجتماعي ، مي خواست دريابد شخصي که ساکت مي ماند ، و يا کسي که وارد صحبت مي شود ، در يک مباحثه کداميک آسانتر خود را با عقيده گروه تطبيق مي دهد . کداميک آسانتر تحت تأثير گروه قرار مي گيرند ؟

a) شخص ساکت آسانتر از شخصي که وارد صحبت مي شود تحت تأثير عقايد گروه قرار مي گيرد .

b) شخصي که وارد صحبت مي شود آسانتر از کسي که ساکت مي ماند تحت تأثير عقيده گروه قرار مي گيرد .

c)  هر دو به يک اندازه تحت تأثير شديد عقايد گروه قرار مي گيرند و تفاوتي به دست نيامد .

     لطفاْ حدود سن خود را مشخص کنيد :