خصوصیات گربه های وان

دراز، سفید، پشمی (بطوریکه روی زمین کشیده شود بدنی تنومند و بلند، قدمهایش مثل پلنگ ،دم اش مثل دم روباه

Read more

خانه گربه های وان

در سال 1999 نسل این گربه رو به انقراض بود و تنها 90 گربه از این نژاد باقیمانده بود و

Read more
0