طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس ماه تولد و روز ( دهه اول ، دوم و سوم هر ماه از سال طالع بيني مصري )

اين نوع طالع بيني که به طالع بيني مصري معروف است بر اساس ماه تولد با توجه به روز تولد که در کدام دهه از ماه است مي باشد

لطفا ماه تولد خود را انتخاب کنيد: