طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس ماه تولد و دهه

Horoscope

متولدين اسد (مرداد)

 متولدين اين ماه به طور كلي از لحاظ جسمي و روحي از بالاترين امتياز برخوردار مي‎باشند. در اين افراد صفات منفي يا مثبت در حداكثر قرار گرفته و شخصيت اين افراد به گونه ‎اي است كه در هر بعد تربيت و تشويق شوند به نهايت آن خواهند رسيد .

اينان از نظر فيزيكي افرادي قوي – تنومند – بلندقد – اغلب چشم و ابرو مشكي مي‎باشند. چنانچه اين افراد مسير زندگي در جريان امور احساسي و عاطفي قرار بگيرند، هنرمند – شاعر – نقاش – هنرپيشه – مجسمه ‎ساز – نويسنده و بازيگر موفقي خواهند شد.چنانچه در امور نظامي تربيت شوند، سراداران و فرماندهاني موفق و دليري خواهند شد. چنانچه در سياست تربيت شوند، سياستمداراني قابل و زبردست خواهند شد. در هر حال اين افراد در هر زمينه ‎اي كه آموزش ببينند، در آن زمينه به تخصص و توفيقات بالايي دست مي‎ يابند .

متولدين دهه اول اين ماه اغلب تندرو و افراطي – حراف – در امور اقتصادي عموماً موفق – در زندگي زناشويي گاه مواجه با مشكل – داراي خصلت‎هاي خوب – راستگو و درستكار – مشاور در امور خانوادگي – بعضاً مصلحين و قاضياني خوب – اغلب داراي مشاغل آزاد – به علت صادق بودن، ناموفق در امور مالي و اقتصادي – در امور خانوادگي منصف و وفادار – با تقوا – اغلب داراي وجهه اجتماعي خوب – داراي شخصيت مثبت – حل و فصل كننده اختلافات خانوادگي – خيرخواه – خوشرو با چهره ‎اي شاد – در مواجهه با مشكلات صبور – شريكي قابل اعتماد – مقيد به خانواده و فاميل دوست – در تربيت فرزندان اغلب موفق – داراي طبعي بذله ‎گو – گاه جاه طلب – عموماً در پست‎هاي مديريت و سرپرستي موفق و ...

متولدين دهه دوم اين ماه داراي صفات خوب – اغلب داراي رشد و تكامل معنوي – داراي سلامت طبيعي – داراي عمري نه چندان زياد – در امور اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي نه چندان موفق – داراي شخصيتي مطلوب – در پاسخ به خشم، خشمگين در پاسخ به محبت، خوشرو و مهربان – اغلب عاقل و هوشمند – سخاوتمند – داراي طبعي لطيف و علاقمند به امور فرهنگي و هنري – بعضاً شاعر – نويسنده – هنرپيشه و مشاغل مرتبط با اينها – داراي حس زيباشناسي و هنري – بي توجه به ماديات – طالب زندگي سالم و شاد و ....

متولدين دهه سوم اين ماه اغلب داراي تناسب اندام و تعادل جسماني – در برخورد با مسائل واقع ‎بين – در مواجعه با ناملايمات اغلب داراي عكس‎ العملي متعارف – در مسائل خانوادگي و مشكلات مربوط به آن تا حد امكان با گذشت و صبور – علاقمند به طبيعت – كوه و دشت و صحرا – علاقمند به زندگي طبيعي و اغذيه طبيعي – اغلب داراي خانواده‎ اي پر اولاد – عموماً در تلاش و كوشش – ذاتاً مخالف با سكون و بطالت – افرادي پويا و متغير – علاقمند به سير و سفر – عموماً داراي مشاغلي متنوع .

متولدين اين دهه از ماه اسد، اغلب داراي رشد مغزي و جمجمه بزرگ مي‎باشند. اينان داراي حافظه ‎اي خوب، در امور محاسباتي موفق – در امور اجتماعي و اقتصادي متفكر – در صورت سياستمدار بودن گرايش به ديكتاتوري – داراي استعداد مديريت خانوادگي و مصلحت‎ گرا مي‎باشد .