طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس ماه تولد و دهه

Horoscope

متولدين سرطان (تير)

 متولدين دهه اول اين ماه طالعي نيك دارند و در زندگي اجتماعي و خانوادگي موفق هستند. اغلب شخصيت‎هاي ديني و اجتماعي، از متولدين اين دهه مي‎باشند، اين افراد داراي هوش و ذكاوت – تحمل خوب – پرانرژي – درونگرا – داراي افكاري ثابت – عموماً داراي شهرت و موفقيت اجتماعي مي‎باشند. مشاغل موافق با اينان: فعاليت‎هاي دريايي – صيادي و قايق‎راني – سدسازي – آب و آب‎ياري – عمراني – امور عام المنفعه – مشاغل سيار و آزاد و ... مي‎باشد .

متولدين دهه دوم اين ماه، افرادي حساس – ناپايدار – تأثيرپذير – دو شخصيتي 0 دمدمي مزاج – متعصب و پايبند به تعهدات اجتماعي و اقتصادي و خانوادگي – به علت عدم ثبات رواني، از برخورد صحيح با مشكلات ناتوان، اما در مشكلات ديگران توانا و مشاور و مددكار مي‎باشند. اين افراد مريداني صادق – دوستاني وفادار – طالب طبيعت و سير و سفر – و اغلب داراي عمري طولاني خواهند بود .

متولدين دهه سوم اين ماه، افرادي اجتماعي – فعال – شجاع – مغرور – سخت‎گير – جدي – داراي نظم و انضباط – پايبند سنت‎ها – مخالف نوآوري – داراي شخصيت غريزي و تمايلات جسماني – در برخورد خشن و تندخو- با محيط اطراف ناسازگار – ماجراجو – قدرت طلب – متكي به نيروي جسماني – در امور خانوادگي سركش – بعضاً در زندگي زناشويي ناموفق و مواجه با شكست – اهل سير و سفر و ....

مشاغل مورد علاقه متولدين اين دهه از ماه سرطان اغلب گوناگون بوده و از ساختمان سازي تا تخصص‎هاي علمي و مهندسي و غيره است. گاه تنوع شغلي و زندگي اين افراد تا حد خانه به دوشي پيش مي‎رود .