بایگانی "جداول ورزشي"

جدول ورزشي 1

:: افقي
1- آبشار زدن در اسکواش – پاسي در فوتبال 2- پرتاب کردن توپ و لمس آن قبل از اينکه با […]