بایگانی "جداول ممتاز"

جدول ممتاز 8

:: افقي
1- اقدام كردن به كارى/ ندا دهنده غيبى / سينمائى كه در آتش سوخت ۲- شتردار/ از توابع شرقى […]