راهنماي حل جدول ها

1- ابتدا محل حروف مورد نظر را پياپي کليک کنيد .
2- خانه های مشخص شده بصورت رنگ روشن ديده خواهد شد .
3- کلمه مورد نظر را از طريق صفحه کليد تايپ کنيد .
4- در صورت اشتباه محل مورد نظر را مجدد کلیک کنيد و از مرحله 2 ادامه دهيد .
5- براي غير فعال شدن خانه ها بر روي آنها کليک کنيد .

keyboard

:: تذکر ::
کليد Caps Lock نبايد در حالت فعال باشد
زبان سيستم عامل بايد در حالت انگليسي باشد

———————————————————
جداول سوداکو
برای حل جداول سوداکو اعداد 1 تا 9 باید بصورت زیر قرار بگیرد
الف - در هر ستون 9 خانه ای افقی
ب - در هر ستون 9 خانه ای عمودی
ج - در هر جدول 9 خانه ای مستقل

1- برای شروع روی هر یک از خانه های خالی کلیک کنید
2- با اضافه شدن مربع قرمز آن خانه آماده پذیرش عدد است
3- با استفاده از کلیدهای اعداد کیبرد ، عدد مورد نظر خود را وارد کنید
4- در صورت اشتباه روی هر عدد کلیک کنید پاک شده و با کلیک مجدد آماده پذیرش عدد جدید میشود .
در صورت لزوم میتوانید چندین خانه را پی در پی فعال کرده و سپس اعداد مورد نظر را وارد کنید

————————————————————
راهنمای جدول ابجد
حل این سری از جدول ها را از کلمات دو حرفی اغاز کنید . به عنوان مثال عدد ( 46 ) برابر است با دو حرف ( م = 40 ) و ( و = 6 ) که کلمه ” مو ” میباشد .

الف = 1 / ب = 2 / ج = 3 / د = 4 / ه = 5 / و = 6 / ز = 7 / ح = 8 / ط = 9 / ی = 10 / ک = 20 / ل = 30 / م = 40 / ن = 50 / س = 60 / ع = 70 / ف = 80 / ص = 90 / ق = 100 / ر = 200 / ش = 300 / ت = 400 / ث = 500 / خ = 600 / ذ = 700 / ض = 800 / ظ = 900 / غ = 1000 /