بایگانی "جداول علمي"

جدول علمی 2

:: افقي
1- در روان شناسي ، فعاليت غده يا اندام زيستمند نسبت به وضعي که با آن روبروست – در رياضي […]