بایگانی "جداول ويژه"

جدول ويژه 1

1- موبد موبدان 2- در استانها 3- کوه ها 4- پشت سرهم 5- شریعت 6- سرگردان 7- حرف فاصله 8- غیر از آن 9- شبه قاره آسیا 10- میرا 11- موسس آل زیاد 12- تراز نامه 13- نت چهارم 14- آستانه 15- گیج […]