بایگانی "جداول کلاسيک"

جدول کلاسيک 10

:: افقي
1- جام معروف / يارى دهنده / بينى، دماغ ۲- تقليد كردن حركات / سستى، ضعف / شاه شكارچى […]