پاسخ جداول

در اين صفحه به مرور، اولین پاسخ درستي که براي جدول ها ارسال شود به نام فرستنده ثبت خواهد شد . بديهي است که براي هر جدول بیش از يک نام ثبت نخواهد شد .
سايت جدول اینترنتی در محشر ، تنها يک سرويس سرگرمي و آموزشي است و هيچ گونه جوايزي را در بر ندارد .

جدول کودکان 6 فرستنده : عليرضا قابل
افقي1- لدن / مرهون 2- راز / اوراد 3- سند / نمک 4- تش / ني / وار 5- آجيل / سليم 6- نوا / فر / را 7- وال / سان 8- پارسا / بند 9- کليات / وين.
عمودي 1- لرستان / پک 2- دانشجو / ال 3- نزد / ياوري 4- نل / آسا 5- ماني / فلات 6- روم / سر 7- هرکول / سبو 8- وا / ايراني 9- ند / رماندن.

جدول کلاسيک 7فرستنده : بابک ساساني
افقي1- اتحاد/ بازار وکيل 2- خرافات/ شيروان 3- طير/ کوشک/ يسر/ آل 4- آب/ گالن/ تبت/ بله 5- روزي/ ياسا/ اطلاع 6- ناشاد/ هرم/ راسب 7- يهو/ بازتاب/ کا 8- هدر/ آوا/ آرد/ داس 9- تا/ پريشان/ مال 10- فرني/ لگن/ پيمان 11- نارسا/ اسير/ اروس 12- گيس/ سکه/ اساس/ ري 13- دي/ تار/ ارتش/ نسا 14- دريايي/ واريته 15-روانشناسي/ منتهي.
عمودي1- اخطار/ سه تفنگدار 2- تريبون/ دارايي 3- حار/ زائر/ نرس/ دا 4- اف/ گيشه/ پيس/ ترن 5- داکا/ آوار/ آسايش 6- توليد/ ويل/ کران 7- شنا/ باشگاه/ يا 8- اشک/ سها/ انس/ آيس 9- زي/ تارزان/ يار 10- اريب/ متر/ پرستو 11- روستا/ آدمي/ آشام 12- وار/ طرب/ آماس/ رن 13- کن/ بلا/ دلار/ نيت 14- آلاسکا/ نورسته 15-لاله‌عباسي/ سياهي

جدول ممتاز 6 فرستنده : بابک ساسانی
افقي1- داريوش هخامنشي 2- آونگ/ يرا/ ياور 3- مگس/ خاک/ ارنب/ آن 4- آل/ غار/ روا/ راست 5- نون/ پاندا/ تيم 6- مايل/ باند/ عم/ بو 7- حرا/ آورد/ متاع 8- مش/ دبيت/ کينه/ رت 9- بيتا/ سونا/ پيک 10- غم/ گل/ والا/ شوهر 11- زرد/ اکسير/ دال 12- آمال/ ريز/ کره/ سس 13- لر/ وداع/ دلو/ لات 14- تاسي/ سرا/ ياهو 15- نوشته‌هاي فلسفي
عمودي1- امام محمد غزالي 2- دوگل/ آرش/ مرمر3- انس/ نيا/ دا/ تو 4- رگ/ غول/ ديگ/ لواش 5- خان/ ابتلا/ دست 6- ويار/ بويا/ کرايه 7- شرک/ پارت/ وسيع 8- ها/ راند/ سايز/ سا 9- آوند/ کولر/ دري 10- ايراد/ مينا/ کلاف 11- مان/ اعتنا/ درو 12- نوبر/ ماه/ شاه/ يس 13- شر/ ات/ پول/ لاف 14- آسيب/ ريه/ ساهي 15- کُنت مونت کريستو