جدول ادبي 3

:: افقي

1- شاعر ايرانى و همكار فردوسى / خالق فرانسوى گل هاى رنج ۲- شكاف و ترك / كمك رسانى / متكدى ۳- آزاد / طمع ۴- تير پيكاندار / شماره مخصوص ۵- قانون مغولى / سود حرام پول / زين و برگ اسب ۶- از غزال خوشتر است / دشنام / از كرات آسمانى / عدد ماه ۷- روشنائى / شبيه و مانند / شگرد / منقار ۸- اندازه / آتش سوزى / برجى در فرانسه / صدمتر مربع ۹- از گل ها / بشر / باهوش ۱۰- سردى و سرما / جنس قوى ۱۱- رطوبت / فرمان اتومبيل ۱۲- شهرى در آلمان / نشان دادن / طريق ۱۳- نويسنده روسى شنل / نويسنده و عارف ايرانى كارنامه بلخ.

:: عمودي

1- نمايشنامه نويس فرانسوى بيمار خيالى / شاعر ايرانى خالق پريشان ۲- عقاب سياه / مهيا / گيج ۳- ابريشم خام / كافى / آسيب / ضمير غايب ۴- درختى شبيه انار / آزاد مرد ۵- نوعى زيرانداز / از غزوات رسول خدا / قسمتى از پا ۶- دريا / ميوه / نام سابق تايلند / گل بتونه ۷- سراى مهرو كين / از حيوانات / اندازه / شانه و كتف ۸- آش / درست و تمام / شير خشت و ترنجبين / از سوره هاى قرآن ۹- دوستى / كشور قهوه خيز آسيا / باهر ۱۰- پول ژاپن / نوعى حلوا ۱۱- بند و زندان / بدى و فساد / آب منجمد / شهر مذهبى ۱۲- جامه بلند / جايزه سينمائى / هم صحبت برهمن ۱۳- شاعر ايرانى دوره سلجوقى كه كتاب سندبابدنامه را به او نسبت مى دهند / نويسنده فرانسوى خالق گارگانتوا.