سودوکو پیشرفته 1

جدول سودوکو نیازی به اطلاعات عمومی یا اختصاصی نداشته و سرگرمی مناسب تقویت حافظه و سرعت عمل آن است. برای راهنمائی حل جدول به بخش راهنما مراجعه کنید