عشق یعنی... (...Love is)

ترجمه تصویرک های لاو ایز عشق يعني (Love is) به فارسی

عشق یعنی: با هم برین به گردش

عشق یعنی...

...با هم برین به گردش.