عشق یعنی... (...Love is)

ترجمه تصویرک های لاو ایز (Love is) به فارسی

عشق یعنی: صرفه جویی تو پول عشقت

عشق یعنی...

...و اون می خواد که عشقش پولشو جمع کنه.