عشق یعنی... (...Love is)

ترجمه تصویرک های لاو ایز (Love is) به فارسی

عشق یعنی: وقتی تو دل اونو به دست بیاری

عشق یعنی...

...وقتی که تو دل اونو به دست اوردی.