جدول چليپا 4

::افقي

1- خانه هاي ريز عکس 5- تفسير کتاب اوستا 7- تنها و يکه 9- وادي خاموشان 10- روشنائي 12- هوشياري 13- جرقه آتش 14- دشمن سخت 16- درياچه اي در ترکيه 17- آرام و آهسته 18- قوس قزح 24- دفعه و مرتبه 25- بيماري تب نوبه 27- از انجيلها 29- زمان سنج دقيق 33- کج و مايل 35- مرغ سعادت 36- توزيع کننده 37- وسط و ميان 40- تخته بازي 41- قلاب کمربند 42- پست و دون 44- طريق ميانبر 45- حمله ناگهاني و شبانه به دشمن 46- دست آموز و رام .

::عمودي

1- پايتخت آلباني 2- قله 3- مجموعه قواي يک کشور 4- محل دور زدن 5- خيالات واهي 6- کار برجسته 7- آرام گرفتن 8- تحقيق و جستجو 9- گردونه کوه 11- سقف فرو ريخته 15- هامون و بيابان وسيع 19- مونيتور رايانه 20- علامت مفعولي 21- رشته 22- ساز تيره 23- خراسان قديم 26- پول ژاپن 27- اسباب خانه 28- مهتاب و ايوان 30- گروهبان دريائي 31- ممارست 32- نفع و فايده 34- تالاب 37- پاي افزار 38- پرورده ميوه با شکر 39- ظاهر چيزي 43- اخلالگر .

پاسخ بدهید

شما برای ارسال پاسخ باید وارد شده باشید.