جدول ممتاز 8

:: افقي

1- اقدام كردن به كارى/ ندا دهنده غيبى / سينمائى كه در آتش سوخت ۲- شتردار/ از توابع شرقى استان تهران ۳- آب منجمد / نفس خسته / امى / كلمه خطاب بى ادبانه ۴- تكه پارچه كهنه / قاضى / قلب و مخزن اسرار / واژگون۵- دوروئى / محصول صابون / عدد دايره / خسيس۶- نوازنده و خواننده / حركت /رؤساى قوم ۷- اثر لئووالاس آمريكائى / سه كيلوگرم / رده / سراينده سايه عمر ۸- نام ديگر سفيدرود ۹- مكافات عمل / مادر / عنصر شيميائى / سقف و پوشش خانه ۱۰- نام كوچك وان گوگ نقاش هلندى / ملك رازى / درياچه جنوب تانزانيا ۱۱- از آلات موسيقى قديم / خرس آسمانى / دانه / ضربه اى در فوتبال ۱۲- از استان هاى ايران / چهره / بازار راكد / دربار سلطنتى ۱۳- باب روز / ميگو / طاقچه قديمى / نوعى حلوا ۱۴- اثر ادگار آلن پو / سرودهاى حضرت داوود (ع) ۱۵- قسمت / ماوراى چيزى / باستانى.

:: عمودي

1- مجراى عبور سيل / از چاشنى هاى غذا / ستم / حشره مزاحم تابستانى ۲- نام موقت كرمانشاه / اثر آنوره دوبالزاك نويسنده فرانسوى ۳- مخفف اگر / چوب سوزاندنى / ايالت هندوستان / بادنجانش آفت ندارد ۴- ظرف روغن / مرد مقدس و پاك / مايه حيات / راه ميانبر ۵- واحد مسابقه بوكس / بيمارى زردى / فرماندهان و امرا ۶- هزار كيلوگرم / صدمه / سرماى شديد / چپ چشم ۷- ويرانه نشين / گل بتونه / عصاره گوجه فرنگى / گل خوشبو ۸- نماينده يك كشور در كشور ديگرى / شاعر قرن ششم و خالق حديقه الحقيقة / سبزى سالاد ۹ - نخ تابيده / زدنى به سيگار / دوستى / زيبائى و جمال ۱۰- مدخل و درب / درخت انگور / آش / بالا آمدن آب دريا ۱۱- ماه قمرى / يار ليلى / خياط ۱۲- حرف آخر در زبان انگليسى / لانه پرنده / آماده كردن زمين براى كشت / چراغ دريائى ۱۳- صريح / درخت بلندقامت / ظرف بزرگ خميرگيرى / نت سوم موسيقى ۱۴- دامنه كوه / ديكتاتور خون آشام شوروى و از رهبران روسى انقلاب اكتبر (۱۹۱۷) ۱۵- صفت سرو / بخشنده / بنياد / مرض جذام.

پاسخ بدهید

شما برای ارسال پاسخ باید وارد شده باشید.