کارها را با دقت به پایان برسانید .
سریع قضاوت نکنید شاید نتیجه آن چیزی نباشد که
انتظارش را دارید .
فال یی چینگ iching