فال مصری

بی گدار به آب نزنید. از ریسک کردن و تصمیمات کودکانه بپرهیزید. وظیفه شما مهم تر از چیزیست که تصور می کنید.