نتیجه فال ورق

کارت زیر نتیجه فال ورق شماست.
برای گرفتن فال ورق معمولا از 1، 3،5 و یا 7 کارت استفاده میکنند. بنابراین پس از مطالعه تعبیر کارت فعلی با کلیک بر روی دکمه بر بزن و کارت جدید نمایش بده، و یا تاچ و یا کلیک بر روی تصویر کارت فعلی، فال ورق خود را ادامه دهید.راهنمای کارت های ورق پاسور

نام دل یا لال خشت پیک یا قره گشنیز یا خاج
آس
(تک)(توس)
شاه
شارل

ژولیوس سزار

داوود

اسکندر مقدونی
بی بی (ملکه)
جودیت

راحل

آتنا

آرژین
سرباز (غلام)
(غلام)

لاهایر

هکتور

اوژیر

لانسلوت
دو
سه
چهار
پنج
شش
هفت
هشت
نه
ده0