راهتان درست است راهتان را ادامه دهید
و در راه در برخورد با سختی ها قوی
باشید و در مقابل حرف زور و نابجا که جلوی
پیشرفتتان را می گیرد بایستید .
فال یی چینگ iching