فال مصری

اشخاص غیر فابل اعتمادی اطرافتان هستند به هر شخصی اعتماد نکنید