فال مصری

شرایط سوال برانگیزی که باعث تعجب خواهد شد. نوعی شک و 2دلی.