فال انبیا

Horoscope

فال حضرت زکريا

زكريا  ( ع )   اگر    آمد  ،    به    فالت     به شادي طي شود، هر ماه و سالت

به شادي طي شود ، هر ماه و سالت     كزان  آسوده    مي گردد  ،   خيالت

اي صاحب فال ، و اي خوش اقبال ، بدان كه در هر حال ، از بيماري و گرفتاري و ناراحتي هايي كه داري خلاص مي شوي و غم و اندوه تو مبدل به شادي مي گردند و از غصه نجات مي يابي و خيالت از هر جهت آسوده مي گردد به شرط آنكه خدا را فراموش نكني و پيوسته به یاد خداوندگار يكتا باشي ، كه ياد خدا ، دلها را شاد مي كند و غم را از دلها مي زدايد و به انسان قوت قلب و اطمينان خاطر مي بخشد پس بياد خدا باش و توكل به او كن كه در دنيا و آخرت رستگار شو ي ، انشاءالله

 

 

فــال مجدد