فال انبیا

Horoscope

فال حضرت یوسف

چو در فال تو آمد ، نام يوسف (ع)     شوي از  راز پنهاني ،  تو  واقف

كه  با   افشاي   اين  راز   نهاني     تو پيدا مي كني چندين مخالف

اي صاحب فال ، بخت با تو يار است وحامي تو كردگار است ، تو دركنف و حمايت پروردگار ، از دست اشرار گزندي نخواهي ديد، رازي دردل داري ، آنرا نگهدار و با كسي درميان مگذار كه مورد حسد قرار گيري ، آن را به مشيت الهي واگذار كه خداوند باتوست و تو شكرانه اين موهبت الهي را به جاي آور و تقوي پيشه باش تا كامروا گردي ، انشاءالله

 

 

فــال مجدد