فال انبیا

Horoscope

فال حضرت یعقوب

چو در فال تو آمد ، نام يعقوب  (ع)     شود عضوي ز اعضاي تو معيوب

ولي   با   همت  و  لطف  خداوند     شود   آن   عضو  تو  هم  خوب

اي صاحب فال ، از جنگ و جدال و نزاع فاميلي بر حذر باش كه احتمال دارد عضوي از اعضاي بدن تو نقصان پذيرد كه به كرم و لطف كردگار بزودي بهبود مييابد و اگر گم كرده يا مسافري داري و از آن خبر نداري ، خبر خوشي به تو ميرسد و ترا از نگرانيها نجات خواهد داد ، پس شكر خداي را بجاي آر و از انفاق به مستحق دريغ نكن تا پيوسته سالم و سلامت باشي ، انشاء الله

 

 

فــال مجدد