فال انبیا

Horoscope

فال حضرت داود

چــو در فــــــــــــال تو  آمد نام داود ( ع )     به دولت مي رسي اي جان من زود

به دولت،مي رسي آنسان كه خواهي     بشـــرط آنكـــــــــه دل بندي به معبــود

اي صاحب فال، غم و اندوه به خود راه مده و توكل به ذات پروردگار كن كه بزودي در دولت بر روي تو باز مي گردد و تو خوشبخت خواهي شد، قدر اين نعمت را بدان و شكرانه ی خداوندي بجاي ار و  با مردم مدارا كن و از گناه بپرهيز و تقوا پيشه كن تا به آنچه كه مي خواهي برسي ،انشاءالله

 

 

فــال مجدد